Mixtec, Peñoles – John 11:1-57 – Jesus raises Lazarus [mil]
Articles, Blog

Mixtec, Peñoles – John 11:1-57 – Jesus raises Lazarus [mil]

Ñuú Bètaniá ní xíndecu ɨɨⁿ tée ní xínani‑dě Lǎzarú. Te càhú víhí nǐ tnahá‑dé ní cuhú‑dé, te ní xíndecu ndɨhɨ‑dé cue cúha‑dé tá Màriá ndɨhɨ tá Mǎrta chi xíáⁿ ñùú‑yu. Te tá Màriá‑áⁿ cúú‑xí xǐchí nǐ sódó àcití sàháⁿ tnámí sǎhá Jèsús, te ní nadayìchí‑xi sáhá‑gǎ ndɨhɨ idi dɨ́quɨ́‑xi. Te cuèndá sá cùhú cúha‑yu té Lǎzarú, núu ní tendàhá‑yu ñáyiu…

Continue Reading

Introducing Brand Lift surveys | YouTube Advertisers
Articles, Blog

Introducing Brand Lift surveys | YouTube Advertisers

Imagine you told a joke but couldn’t tell whether people laughed until weeks later. Communication thrives on fast feedback but there are still long lags between launching your branding campaign and seeing the results. What if you could tell right away whether it was working? Rather than getting a report on your desk weeks after your campaign ended, what if…

Continue Reading

Korea’s food price inflation rate ranks in OECD’s top three for third straight month
Articles, Blog

Korea’s food price inflation rate ranks in OECD’s top three for third straight month

Korea’s inflation rate for grocery prices has ranked in the top three among the 34 countries of the OECD for a third straight month. According to OECD data, Korea’s inflation rate for grocery prices was four-point-five percent in November from the year before,… which is the third highest after Mexico and Japan. Korea came in second in October, with a…

Continue Reading