Help for Grandparents Raising Grandchildren
Articles, Blog

Help for Grandparents Raising Grandchildren

Hello, and welcome to Your Money 2.0. I’m Thomas Fox, Community Outreach Director at Cambridge Credit Counseling. As I’ve mentioned in previous episodes, I was raised by my grandparents. It wasn’t until I was older that I truly came to appreciate the sacrifices they made. Let’s face it, raising a child in your golden years may not seem like the…

Continue Reading

Mixtec, Peñoles – John 11:1-57 – Jesus raises Lazarus [mil]
Articles, Blog

Mixtec, Peñoles – John 11:1-57 – Jesus raises Lazarus [mil]

Ñuú Bètaniá ní xíndecu ɨɨⁿ tée ní xínani‑dě Lǎzarú. Te càhú víhí nǐ tnahá‑dé ní cuhú‑dé, te ní xíndecu ndɨhɨ‑dé cue cúha‑dé tá Màriá ndɨhɨ tá Mǎrta chi xíáⁿ ñùú‑yu. Te tá Màriá‑áⁿ cúú‑xí xǐchí nǐ sódó àcití sàháⁿ tnámí sǎhá Jèsús, te ní nadayìchí‑xi sáhá‑gǎ ndɨhɨ idi dɨ́quɨ́‑xi. Te cuèndá sá cùhú cúha‑yu té Lǎzarú, núu ní tendàhá‑yu ñáyiu…

Continue Reading