The Raising of Lazarus
Articles, Blog

The Raising of Lazarus

One of the most powerful examples of the Savior’s love is that of the raising of Lazarus from the grave after four days. The event took place just before the triumphant entry into Jerusalem on Palm Sunday. Jesus and his disciples were traveling to Jerusalem for the last time when a messenger was sent to them with word that Lazarus…

Continue Reading

Mixtec, Peñoles – John 11:1-57 – Jesus raises Lazarus [mil]
Articles, Blog

Mixtec, Peñoles – John 11:1-57 – Jesus raises Lazarus [mil]

Ñuú Bètaniá ní xíndecu ɨɨⁿ tée ní xínani‑dě Lǎzarú. Te càhú víhí nǐ tnahá‑dé ní cuhú‑dé, te ní xíndecu ndɨhɨ‑dé cue cúha‑dé tá Màriá ndɨhɨ tá Mǎrta chi xíáⁿ ñùú‑yu. Te tá Màriá‑áⁿ cúú‑xí xǐchí nǐ sódó àcití sàháⁿ tnámí sǎhá Jèsús, te ní nadayìchí‑xi sáhá‑gǎ ndɨhɨ idi dɨ́quɨ́‑xi. Te cuèndá sá cùhú cúha‑yu té Lǎzarú, núu ní tendàhá‑yu ñáyiu…

Continue Reading