Articles, Blog

Mixtec, Peñoles – John 11:1-57 – Jesus raises Lazarus [mil]


Ñuú Bètaniá ní xíndecu ɨɨⁿ tée ní xínani‑dě Lǎzarú. Te càhú víhí nǐ tnahá‑dé ní cuhú‑dé, te ní xíndecu ndɨhɨ‑dé cue cúha‑dé tá Màriá ndɨhɨ tá Mǎrta chi xíáⁿ ñùú‑yu. Te tá Màriá‑áⁿ cúú‑xí xǐchí nǐ sódó àcití sàháⁿ tnámí sǎhá Jèsús, te ní nadayìchí‑xi sáhá‑gǎ ndɨhɨ idi dɨ́quɨ́‑xi. Te cuèndá sá cùhú cúha‑yu té Lǎzarú, núu ní tendàhá‑yu ñáyiu nàha tnúhu cuáháⁿ núú Jèsús, te xǎhǎⁿ‑yu xii‑gá: —Mèstrú, tée ío cùu iní‑n ǐo càhú tnàhá‑dé cùhú‑dé —càchí‑yu xǎhǎⁿ‑yu xii‑gá. Te sá dúcáⁿ càa tnúhu ní sáá, núu ní xáhaⁿ Jèsús xií‑yu: —Dico cuéhé‑ǎⁿ chi vá cùú‑dé sá cùú dúcáⁿ‑dě, chi Yá Ndiǒxí cuìní‑gá sá quìní‑yu nchaa sá cádá‑gǎ cuèndá chiñuhu ñàhá‑yu xii‑gá, te dɨu‑ni ducaⁿ chìñuhu ñahá‑yu xii yúhú Déhe‑gá —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xií‑yu. Te cuěi ío cùu iní ñáhá Jèsús xii té Lǎzarú ndɨhɨ cue cúha‑dé dico òré ní níhí‑gǎ tnúhu, te ní cuyaa‑gǎ úú‑gá nduu núú ndécú‑gǎ. Te ní xáhaⁿ‑gǎ xii cue tée xìca cuu ndɨhɨ‑gá: —Na quɨ̀hɨ́ⁿ tucu‑o dìstritú Jùdeá —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé. Te ní xáhaⁿ cuè tée xìca cuu ndɨhɨ‑gá xii‑gá: —Mèstrú, vitna‑ni cuìní cue tée isràél xǐndecu yàcáⁿ cuáha ñaha‑güedě xii‑n yùú ní cùu, ¿te cuìní‑ni tucu‑n quɨ̌hɨ́ⁿ‑n‑ú? —càchí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě xii‑gá. Te ní xáhaⁿ Jèsús: —Úxúú òré cúú ɨ̀ɨⁿ nduu, te núu nduu na càca cuu‑o, te ñá túú nǎ candaundeé‑ó chi cùtnuní núú‑ó chi dìtó. Dico núu niú ná càca cuu‑o, te ìó ná candaundeé‑ó chi vá cútnùní núú‑ó —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé. Te ní xáhaⁿ Jèsús: —Té Lǎzarú tée ío váha tnàhá tnúhu ndɨhɨ‑o nǐ xídí‑dé dico quɨ́hɨ́ⁿ‑ó chi ndocani‑o‑dě —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé. Te ní xáhaⁿ‑güedě xii‑gá: —Mèstrú, te núu xìdí‑dé te váa sa ta ndǔha‑dé cuáháⁿ —càchí‑güedé xǎhaⁿ‑güedě xii‑gá. Duha ní cáháⁿ Jèsús, chi té Lǎzarú sa ní xíhí‑dé te cue tée xìca cuu ndɨhɨ‑gá ní sani iní‑güedé sá nǐ xídí ndisa‑dé. Te Jèsús ní xáhaⁿ ndǎá‑gá xii‑güedé: —Sa ní xíhí té Lǎzarú. Váha‑gá sá ñǎ ní sǎháⁿ‑í quɨ́ngoto‑í‑dé, chi ndècu ɨngá chìuⁿ cada‑í quiní‑ndó, te quɨndáá iní ñáhá‑gǎ‑ndó xìi‑í, te vitna na quɨ̀hɨ́ⁿ‑ó nǔú ndécú yɨ̀quɨ cuñú ndíi —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑güedé. Te té Mǎxí tée xǎhaⁿ‑güedě cuǎchí ní xáhaⁿ‑dě xii dava‑gá‑güedé: —Na quɨ̀hɨ́ⁿ‑ó nchàa‑o chi yàcáⁿ cuú‑ó ndɨ̀hɨ‑dé —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii‑güedé. Jèsús càháⁿ‑gá sá cuěi na cùú ñáyiu dico ndotó‑yu cundecú‑yu ndɨhɨ‑gá Te òré ní sáá Jèsús ñuú Bètaniá, te ní xáhǎⁿ‑yu sá sà ní cuu cúmí nduu ní xíhí té Lǎzarú. Te ñuú‑áⁿ cáá yàtni‑ni‑gá ñuú Jerusàlén, dàtná cuádava‑ná òré cuhuⁿ‑o ìchi te saá‑ó. Núu xíǎⁿ vài ñáyiu isràél ní sáháⁿ‑yu ní cáháⁿ ndɨhɨ́‑yu tá Mǎrta ndɨhɨ cúhú‑xi tá Màriá, te ní sáñàhá‑yu tnúhu ndee ìní sá dúcáⁿ nǐ xíhí cúha‑yu. Te ní níhí tǎ Mǎrta tnúhu sá ñúhú Jèsús ichi cuáháⁿ‑gá núú ndécǔ‑yu núu ní sáháⁿ‑xi ní sátnahá‑xi‑gá, te cúhú‑xi tá Màriá ní ndóo‑xi vehe. Te òré ní naníhí tǎ Mǎrta Jèsús, te ní xáhaⁿ‑xi xìi‑gá: —Mèstrú, te núu dìcó ní xǐndecu‑n ìha te vá cùú cúha‑ndɨ́ ní cùu. Te cuěi vitna te núu ná sá ná càcáⁿ‑n nǔú Yǎ Ndiǒxí te taxi‑gá xii‑n —càchí‑xi xǎhaⁿ‑xi xìi‑gá. Te ní xáhaⁿ Jèsús: —Vá ndɨ̀hú iní‑n chi ndoto cúha‑n —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑xi. Te ní xáhaⁿ tǎ Mǎrta: —Ndáá chi sa xìní‑í sá ndótó‑dě ná quɨ̌tnahá nduu ndòto nchaa ñáyiu ní xíhí —càchí‑xi xǎhaⁿ‑xi xìi‑gá. Te ní xáhaⁿ Jèsús: —Yúhú dandòto‑í‑yu cuèndá cundecú‑yu nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ ná sàá nduu. Te nchaa ñáyiu na quɨ̀ndáá iní ñáhá xìi‑í, te cuěi na cùú‑yu dico ndotó‑yu cundecu‑í ndɨhɨ́‑yu nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ. Te nchaa ñáyiu ndècu vívú ñuyíú‑a te núu na quɨ̀ndáá iní ñáhǎ‑yu xii‑í, te cundecu ndɨhɨ‑í‑yu nɨ caa nɨ quɨ́hɨ́ⁿ. ¿Sàndáá iní‑n tnǔhu‑a ñǎ? —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii tá Mǎrta. Te xǎhaⁿ‑xi: —Mèstrú, sàndáá iní‑í, te sàndáá tucu iní‑í sá dɨ́ú‑n cùu‑n Cristú Déhe Yá Ndiǒxí, Yaá ní tendaha‑gǎ véxi ñuyíú‑a —càchí‑xi xǎhaⁿ‑xi xìi‑gá. Jèsús ndàhí‑gá núú nǐ nguɨ́ndǔxi té Lǎzarú Sátá dúcáⁿ nǐ cáháⁿ‑xi te ní sáháⁿ ngana‑xi cúhú‑xi tá Màriá, te dayuhu nǐ xáhaⁿ‑xi: —Yàcáⁿ ní quexìo Mestrú, te càna ñaha‑dé xii‑n —càchí‑xi xǎhaⁿ‑xi. Te sá dúcáⁿ xǎhaⁿ cǔhú tǎ Màriá sá cáná ñàha Jesús xii‑xi, núu ndɨ̌hɨ‑ni ní xica‑xi cuáháⁿ‑xi núú ndécú‑gǎ. Te Jèsús vátá quɨ̌hu‑gá xɨtɨ́ ñuú, chi ndècu‑ni‑gá núú nǐ sáháⁿ tnahá ñáhá tǎ Mǎrta. Te ñáyiu isràél ndécú sǎñaha tnǔhu ndee ìní xii tá Màriá ndɨhɨ cúhú‑xi ní sani iní‑yu sá cuàháⁿ‑xi núú yɨ́ndǔxi cúha‑xi ndáhyú‑xi ní cáhǎⁿ‑yu, núu nchìcúⁿ‑yu‑xi cuáháⁿ. Te ní sáá tá Màriá núú ndécú Jèsús te ní ngüɨ́ñɨ́ xɨ́tɨ́‑xí nǔú‑gǎ, te xǎhaⁿ‑xi xìi‑gá: —Mèstrú, te núu dìcó ní xǐndecu‑n ìha te vá cùú cúha‑ndɨ́ ní cùu —cachí‑xi xǎhaⁿ‑xi xìi‑gá. Te sá nǐ xiní Jèsús ndàhyú tá Màriá ndɨhɨ ñáyiu isràél nchìcúⁿ ñáhá cuǎháⁿ, xíǎⁿ ío ní cuyica ìní‑gá. Te ní xáhaⁿ‑gǎ xií‑yu: —¿Ndèé ní taxi ndecu‑ndo yɨ̀quɨ cuñú‑dé‑i? —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xií‑yu. Te ní xáhǎⁿ‑yu: —Mèstrú, néhé ná quɨ̀hɨ́ⁿ‑ó te quiní‑n —càchí‑yu xǎhǎⁿ‑yu xii‑gá. Te ní ndáhyú‑gá tnàhá‑gá. Te ní xítnàha ñáyiu isràél: —Súúní cùu iní‑dé ndíi ni cùu —cachí‑yu xǐtnàhá‑yu. Te davá‑yu xǐtnàhá‑yu: —Tée‑a ní quide tátna‑dé núú těe cuàá te ní ndúha. ¿Te nása ní cuu núu ñá túú ní quìde tátna‑dé té Lǎzarú cuèndá sá vǎ cùú‑dé ní cùu‑i? —cachí‑yu xǐtnàhá‑yu. Jèsús dándòto‑gá té Lǎzarú Te ío ní cuyica tùcu iní Jèsús òré ní quexìo‑gá yuhu yàú núú nǐ chihi‑güedé yɨquɨ cùñú té Lǎzarú. Te yuhu yàú‑áⁿ ndèdɨ́ ɨɨⁿ yúú. Te ní xáhaⁿ Jèsús xií‑yu: —Chí xócàni yúú‑ǎⁿ —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xií‑yu. Te ní xáhaⁿ tǎ Mǎrta cúha tée ní xíhí‑áⁿ: —Mèstrú, sa tucu sàháⁿ‑dé chi sa ní cuu cúmí nduu sá nǐ xíhí‑dé —càchí‑xi xǎhaⁿ‑xi xìi‑gá. Te ní xáhaⁿ Jèsús: —¿Náa ñá dɨ́ú nǐ cachí‑í sá nǔu na quɨ̀ndáá iní‑n, te quiní‑n sǎ ǐo càhnu cuu Yá Ndiǒxí? —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑xi. Te ní xócánǐ‑yu yúú ndèdɨ́ yuhu yàú‑áⁿ. Te ní ndacoto‑gá andɨu, te ní xáhaⁿ‑gǎ xii Tǎtá‑gǎ Dútú Ndiǒxí: —Táu, ndàcáⁿ táhù‑í núú‑n sǎ nǐ tèdoho‑n tnúhu ní cáháⁿ‑í. Te yúhú sa nàha‑í sá ncháá‑ni òré ndèdóho ñaha‑n xìi‑í, dico duha càháⁿ‑í cuèndá sá ná tècú dóho nchaa ñáyiu ndècu iha cuendá quɨ́ndáá iní‑yu sá dɨ́ú‑n nǐ tendaha ñàha‑n xii‑í véxi‑í ñuyíú‑a —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii Dútú Ndiǒxí. Te sátá dúcáⁿ nǐ cáháⁿ‑gá ndɨhɨ Yá Ndiǒxí, te níhi ní cáháⁿ‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii tée ní xíhí‑áⁿ: —¡Lǎzarú, tandèe xíáⁿ! —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xii‑dé. Te ní ndee tée ní xíhí‑áⁿ yaú‑áⁿ, te ndùtu dóó cuɨ́ñɨ́ ndàha‑dé ndɨhɨ sáhá‑dě, te dǎhu tucu ɨɨⁿ dóó nǔú‑dě. Te ní xáhaⁿ Jèsús xií‑yu: —Chí nándàxi‑dé te daña‑ndo‑dě ná cácá‑dě —càchí‑gá xáhaⁿ‑gǎ xií‑yu. Ndùcu‑güedé nàcuáa cada‑güedé cahni‑güedé Jèsús Te nchaa ñáyiu nchìcúⁿ ñáhá xìi tá Màriá cuáháⁿ ío vàí‑yu ní sándáá iní‑yu Jèsús sá nǐ xiní‑yu nàcuáa ní quide‑gá. Dico davá‑yu ní sáháⁿ‑yu núú cuè tée cùu fariséú, te ní caní‑yu cuèndú núú‑güedě nàcuáa ní quide Jèsús. Te cue tée cùu fariséú ndɨhɨ cue dútú cúnùu ní natacá‑güedé ní xóo‑güedé jùndá, te ní xítnàha‑güedé: —¿Nása cada‑o?, chi tée‑ǎⁿ ío vài sá vǎ yǒo tnàhí ndàcu cada quide‑dé. Te núu na dàña íó te nchaa ñáyiu quɨndáá iní ñáhǎ‑yu xii‑dé, te quixi cue tée ñuú Ròmá dangòyo‑güedé veñúhu‑o te danàa‑güedé nchaa ñuú‑ó —càchí‑güedé xǐtnàha‑güedé. Te ɨɨⁿ cue tée‑áⁿ nání‑dě Caìfás, te cùnuu‑gá‑dé núú dàva‑gá cue dútú cuǐá‑ǎⁿ, te ní xáhaⁿ‑dě xii‑güedé: —Nchòhó ni lùha ñá túú cùtnuní iní‑ndó. Te ni ñǎ sǎha‑ndo cuèndá sá vǎha‑gá tnahá‑ó, te núu na cùú ɨɨⁿ‑ni tée cuèndá nchaa ñáyiu isràél, te ñá dɨ́ú sǎ dánàa ñaha‑güedé xií‑yu —càchí‑dé xǎhaⁿ‑dě xii‑güedé. Dico té Caìfás chi ñá dɨ́ú sǎ cúú ìní méé‑dě ní cǎháⁿ‑dé, chi cuèndá sá cuǐá‑ǎⁿ nǐ cunuu‑dě núú cuè dútú, núu xíǎⁿ Yǎ Ndiǒxí ní dácáhú ìní ñáhá‑gǎ nàcuáa cáháⁿ‑dé sá Jèsús cuú‑gá sá cúú‑xí nchàa ñáyiu isràél. Te ñá dɨ́ú cuèndá mee‑ni ñǎyiu‑áⁿ cuú‑gá, chi cuú‑gá tnàhá cuèndá nchaa ñáyiu ní sándáá iní ñáhá xìi‑gá, ñáyiu nchìténuu nɨhìí ñuyíú, te ɨɨⁿ‑nǎ cuú‑yu ndɨhɨ‑gá. Núu ndéé nduu‑ǎⁿ nǐ ndatnúhu cue tée cùnuu núú ñǎyiu isràél nàcuáa cada‑güedé cahni‑güedé Jèsús. Te xíǎⁿ nǔu ñá ní xìca cuu‑gá Jèsús quiní ñáhá ñǎyiu isràél, te ní quee‑gá cuáháⁿ‑gá ñuú Efràín, ɨɨⁿ ñuú cáá yàtni yucu, yàcáⁿ ní ngüɨ́ñɨ́‑gá ndɨhɨ cue tée xìca cuu ndɨhɨ‑gá. Te ta cùyatni nduu cadá‑yu vico pàscuá. Te cuéhé ñǎyiu ní queé‑yu ñuú‑yu cuáháⁿ‑yu ñuú Jerusàlén cuèndá sá sà ndɨhɨ́‑yu nchaá‑yu nduu íí, te tnahá nduu vìco pascuá. Te yàcáⁿ nándùcú‑yu Jèsús ní cùu te ñá túú‑gǎ òré‑áⁿ, te ní naníhí tnáhǎ‑yu xɨtɨ́ veñúhu, te xǐtnàhá‑yu: —¿Nása sàni iní‑ndó‑í? ¿Quixi Jèsús vico ǎⁿ ñǎhá? —càchí‑yu xǐtnàhá‑yu. Te cue tée cùu fariséú ndɨhɨ cue dútú cúnùu sa ní xáhaⁿ‑güedě xii ñáyiu sá nǔu nděda‑ni càá‑yu xìní‑yu núú ndécú Jèsús te na càháⁿ‑ni‑yu cuèndá tnɨɨ ñaha‑güedě xii‑gá.

Tagged , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *